همايش نخبگان و چهره‌هاي ماندگار قزوين، محفلي براي گردهم‌آمدن نخبگان قزويني از سراسر کشور جهت بحث و تبادل نظر در زمينه‌هاي گوناگون و ارائه‌ي راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي کاربردي مي باشد. دراين همايش همچنين تلاش مي شود با  شناساندن پتانسيل‌هاي موجود براي برنامه‌ريزي صحيح به ارتقاي سطح دانش، فناوري و توليد و خدمات در شهر کمک کرد.

برخي ازاهداف و انتظارات اين همايش به شرح زير مي باشند:
 

تشکيل اتاق فکر و تشکيل زيرکميته‌ها با حضور نخبگان

آينده نگري در موضوعات کاربردي، توليد، فناوري

بهره‌مندي از توان و ظرفيت نخبگان و فرهيختگان قزويني جهت توسعه و رشد شهر قزوين

تشکيل اتاق فکر در راستاي چشم انداز تحول در قزوين

ارائه ي پژوهش‌هاي کاربردي و راهبردهاي توليدي، خدماتي ،شهري  و ...

بسترسازي جهت تبديل تئوري‌هاي پيشنهادي و کاربردي نخبگان به مرحله ي عمل

معرفي طرح هاي کاربردي و اقتصادي نخبگان در زمينه هاي مختلف

ارتقاي جايگاه علمي و اجتماعي نخبگان و دستاوردهاي آنها 

معرفي وتجليل از  چهره هاي ماندگار و نخبه شهر قزوين

 

سايت دومين همايش تجليل از مفاخر و چهره هاي ماندگار