همايش پياده‌روي خانواده در هشتم شهريور ماه از سوي شهرداري قزوين، اداره کل تربيت‌بدني و هيئت ورزش‌هاي همگاني در سينما تابستاني بوستان ملي باراجين برگزار مي‌شود

جايزه : دو دستگاه خودروي سواري ، کمک هزينه سفر زيارتي و ...